مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/سخنان زیبا/فرمان خدا را عزیز بدار تا خدا تو را عزیز كند .
نمایش پیامک 19 : تعداد بازدید
فرمان خدا را عزیز بدار تا خدا تو را عزیز كند .