مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/سخنان زیبا/بگذار زندگي مانند گلهاي تابستان و مرگ مانند برگهاي پائيزي نباشد. «تاگور»
نمایش پیامک 22 : تعداد بازدید
بگذار زندگي مانند گلهاي تابستان و مرگ مانند برگهاي پائيزي نباشد. «تاگور»