مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/عارفانه
آخرین پیامک ها - عارفانه
الهی! در جلال، رحمانی؛ در کمال، سبحانی؛ نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی؛ نه کس به تو ماند و نه به کس مانی؛ پیداست که در میان جانی، بلکه زنده به چیزی است که تو آنی.
خدايا! از زوال نعمت و تغيير عافيت و غضب ناگهاني و همه چيزهايي كه مايه ناخشنودي توست به تو پناه مي‌برم .
خدايا! كمكم كن تو را به خاطر خودت دوست داشته باشم، نه به خاطر خودم و نه به خاطر ترس از عذاب آخرت.
الهى بحق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرينت نورم ده.
الهى راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.
الهى چگونه خاموش باشم كه دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گويم كه خرد مدهوش و بيهوش است.
الهى ما همه بيچاره ايم و تنها تو چاره اى و ما همه هيچكاره ايم و تنها تو كاره اى.
الهى چون تو حاضرى چه جويم و چون تو ناظرى چه گويم.
الهى آن خواهم كه هيچ نخواهم.
الهى چون در تو مى نگرم از آنچه خوانده ام شرم دارم.
الهى از نماز و روزه ام توبه كردم بحق اهل نماز و روزه ات توبه اين نا اهل را بپذير.
الهى عقل گويد الحذر الحذر، عشق گويد العجل العجل آن گويد دور باش و اين گويد زود باش.
الهى اگر چه درويشم ولى داراتر از من كيست كه تو دارايى منى.
الهى روزم را چو شبم روحانى گردان و شبم را چون روز نورانى.
الهى اگر ستار العيوب نبودى ما از رسوايى چه مى كرديم.
الهى اثر و صنع توام چگونه بخود نبالم.
الهى كلمات و كلامت كه اينقدر شيرين و دلنشين اند خودت چونى.
الهى خنك آن كس كه وقف تو شد.
الهى اگر گلم و يا خارم از آن بوستان يارم.
الهى ديده از ديدار جمال لذت ميبرد و دل از لقاى ذوالجمال.
تبلیغات