مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/گهرهای تقوی علیه‌السلام
آخرین احادیث - گهرهای تقوی علیه‌السلام

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
روزگار رازهای نهان را بر تو آشکار می کند.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
عزّت مؤمن در بى نيازى او از مردم است.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
اعتماد به خدا بهاى هر چيز گران بها است ، و نردبانى به سوى هر بلندايى.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
توجه قلبى به خدا، رساتر است از زحمت دادن اعضاء و جوارح به عمل.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
آنگاه كـه قضاى الهى فرا رسد، فضا هم بر انسان تنگ مى شود.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
همانا جانها و مالهايمان از موهبتهاى گوارا و امانتهاى سپرده خداوند است، هر چه بخواهد، با خوشحالى وخرسندى از آنها بهره مندمان مى گرداند، و هر چه را كه بخواهد، با دادن ثواب و پاداش مى...

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
اين گونه مباش كه در ظاهر با خدا دوستى كنى و در پنهانى دشمنى

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
مؤمن به سه چيز محتاج است: 1. توفيق الهى، كه كارها را به خوبى به پيش ببرد. 2. واعظ درونى كه هرلحظه او را پند و انذار دهد. 3. پذيرش نصحيت كسى كه او را پند مى دهد.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
خداوند به يكى از پيامبران وحى كرد: امّا زُهد تو، آسايشى را به دنبال دارد كه به زودى به تو خواهد رسيد، امّا جدايى از ديگران و پيوستنت به من، تو را عزيز خواهد كرد، (اينها براى خودت بود)...

اسماعيل بن سهل گويد: خدمت امام جواد عليه السلام نوشتم، چيزى به من تعليم فرمایید كه اگر آن را بگويم (بخوانم) در دنيا و آخرت با شما باشم. حضرت به خط خود نوشتند:
سـوره «انا انزالناه» را زياد بخوان و لبهايت به گفتن استغفار « تر» باشد، (يعنى آن قدر استغفار كُنى كه هيچ گاه لبت خشك نشود).

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
عظمت و بزرگى نعمتهاى الهى بر كسى معلوم نمى شود مگر آن كه مردم از او درخواستهاى بزرگى بكنند و هر كس اين سخن (درخواستهاى مردم) را تحمل نكند، (پاسخ نگويد) آن نعمت خداوندى را در معرض نابودى...

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
دين سرفرازى است، و دانش، گنج است، و سكوت نورى است، و نهايت زهد پاكدامنى است، و هيچ چيز مثل بدعت دين را از بين نمى برد، و هيچ چيز مثل طمع مرد را تباه نمى كند، و به واسطه رؤساء مردم هم...

مردى از امام جواد عليه السلام درخواست نصيحت كرد. حضرت فرمودند: مى پذيرى؟ گفت: آرى. امام جواد علیه السّلام فرمودند:
صبر را بالش خودساز، فقر را در آغوش بگير، لذتها را رها كن، با هوس مخالفت كن ، و بدان كه هرگز از ديد خداوند بيرون نيستى، پس آنگاه ببين در چه حالتى هستى.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
سه چيز است كه اگر در كسى باشد سبب خوشنودى خداست: * زياد استغفار كردن * و همنشينى خوب * زياد صدقه دادن. و سه چيز است كه هركس دارا باشد پشيمان نمى شود: * پرهيز از عجله و شتاب * مشورت...

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
در هيچ كارى قبل از آن كه وقتش برسد، عجله نكنيد كه پشيمان خواهيد شد و زمان انجام آن طولانى نشود كه سنگدل خواهيد شد و به ضعيفان رحم كنيد، و با اين كار رحمت خدا را به دست آوريد.(يعنى اگر...

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
تأخير توبه و پشيمانى، غرور است، و ادامه تأخير، حيرت و سرگردانى، و امروز و فردا كردن با خدا، هلاكت، و تكرار گناه، ايمنى از مكر خداست، «و از مكر خدا جز زيانكاران ايمن نباشند»[سوره اعراف،...

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
هركس به گوينده اى گوش دهد (از او حرف شنوى داشته باشد) او را پرستيده، پس اگر گوينده سخن از خدا بگويد، او نيز خدا را عبادت كرده است، و اگر از شيطان بگويد، او هم بنده شيطان شده است.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
آشكار كردن هرچيزى پيش از استحكام يافتن، سبب خرابى آن خواهد بود.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
هركس در كارى شركت داشته باشد ولى از آن كار ناراضى باشد مثل كسى است كه در آن كار دست ندارد، و آن كه غايب باشد و راضى، مانند كسى كه در آن كار شريك است.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
كسى كه بر مركب شهوت سوار است، هيچ لغزشى، از او بخشوده نمى شود.

تبلیغات