مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/ احکام اعتکاف /کسى که نذر کرده اعتکاف به جا آورد، آن گاه با گذشت یک روز از اعتکافش آن را به جهتى باطل کند، آیا قضاى آن واجب است؟
نمایش پرسش و پاسخ 42 : تعداد بازدید
پرسش :

کسى که نذر کرده اعتکاف به جا آورد، آن گاه با گذشت یک روز از اعتکافش آن را به جهتى باطل کند، آیا قضاى آن واجب است؟پاسخ :

همه مراجع (به جز تبریزى، سیستانى و وحید): اگر نذرش معین باشد، باید قضاى آن را به جا آورد و اگر معین نباشد، باید آن را از سر بگیرد 1.
آیات عظام تبریزى، وحید و سیستانى: اگر نذرش معین باشد بنابر احتیاط واجب، باید قضاى آن را بجا آورد و اگر معین نباشد باید آن را از سر بگیرد 2.
تبصره. اگر نذر معین نباشد قضا مطرح نمى شود؛ بلکه به طور ادا باید انجام دهد.
پی نوشت:
1. امام، نورى، فاضل، مکارم، تعلیقات على العروة، ج 1، احکام الاعتکاف، م 5؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، 1210؛ صافى، هدایه العباد، ج 1، م 1424 و دفتر: خامنه اى.
2. تبریزى، سیستانى و وحید، منهاج الصالحین، م 1082.
منبع: www.porseman.org