مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/ احکام روزه /هنگام اذان مغرب، افطار کردن بهتر است، یا خواندن نماز مغرب و عشا؟
نمایش پرسش و پاسخ 49 : تعداد بازدید
پرسش :

هنگام اذان مغرب، افطار کردن بهتر است، یا خواندن نماز مغرب و عشا؟پاسخ :

همه مراجع : خواندن نماز مغرب و عشا بهتر است ؛ ولى اگر کسى منتظر او است یا بسیار گرسنه است که نمى تواند نماز را با حضور قلب بخواند، افطار کردن بهتر است.1
پی نوشت:
1. همان، م 1750 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 1758.
منبع : پرسمان