مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق/حقوق زن /شخصی وصیت می کند که همسرش تا زمانی که زنده است در خانه مسکونی وی سکونت نماید ورثه حق ایجاد مزاحمت برای او را نخواهد داشت ، با توجه به چنین وصیت نامه ای آیا وراث می توانند دادخواست فروش ملک را به دادگاه تقدیم نمایند وایا چنین خواسته ای قانونی است یا خیر ؟
نمایش پرسش و پاسخ 67 : تعداد بازدید
پرسش :

شخصی وصیت می کند که همسرش تا زمانی که زنده است در خانه مسکونی وی سکونت نماید ورثه حق ایجاد مزاحمت برای او را نخواهد داشت ، با توجه به چنین وصیت نامه ای آیا وراث می توانند دادخواست فروش ملک را به دادگاه تقدیم نمایند وایا چنین خواسته ای قانونی است یا خیر ؟پاسخ :

هیچ یک از وراث نمی توانند مزاحم حق سکونت همسر متوفی در منزل مسکونی او شوند ولی طرح دادخواست فروش ملک منافاتی با این حق ندارد ، چنانچه در خرید و فروشی که انجام می شود این حق رعایت شود فروش منزل بدون اشکال خواهد بود.