مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احكام وقف /ﺣﻀﺮت اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ(علیه السلام) ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اراﺿﻲ اﻃﺮاف ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺮﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺳﻠﻒ در ﻗﺮون ﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺣﻜﺎم وﻗﺖ و در ﻫﺎﻣﺶ آن ﺑﻌﻀﻲ از رﺟﺎل دﻳﻨﻲ و ﻣﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﻣﻬﺮ زده ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﺪه و از ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮارﺿﺎت و ﻣﺎﻟﻴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻘﻠﻢ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ : 1) آﻳﺎ اﻛﻨﻮن ﺟﺰء ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت آن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد؟ 2) اداره ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺸﺎورزی در ﻋﺼﺮ ﻃﺎﻏﻮت در اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺳﻨﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﭼﻪ ﺣﻜﻤﻲ دارد ؟
نمایش پرسش و پاسخ 78 : تعداد بازدید
پرسش :

ﺣﻀﺮت اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ(علیه السلام) ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اراﺿﻲ اﻃﺮاف ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺮﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺳﻠﻒ در ﻗﺮون ﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺣﻜﺎم وﻗﺖ و در ﻫﺎﻣﺶ آن ﺑﻌﻀﻲ از رﺟﺎل دﻳﻨﻲ و ﻣﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﻣﻬﺮ زده ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﺪه و از ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮارﺿﺎت و ﻣﺎﻟﻴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻘﻠﻢ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ : 1) آﻳﺎ اﻛﻨﻮن ﺟﺰء ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت آن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد؟ 2) اداره ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺸﺎورزی در ﻋﺼﺮ ﻃﺎﻏﻮت در اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺳﻨﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﭼﻪ ﺣﻜﻤﻲ دارد ؟پاسخ :

پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
اﺳﻨﺎد اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮ وﻗﻔﻴﺖ زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده ﻳﺎ در ﺑﻴﻦ ﻋﺮف ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮت ﺑﻪ وﻗﻔﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اراﺿﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺣﻜﻢ وﻗﻒ را دارﻧﺪ. ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ وﻗﻔﻴﺖ اراﺿﻲ ﻣﺬﻛﻮره ﻣﺤﺮز ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﻜﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390