مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احكام وقف /آﻳﺎ وﻗﻒ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺟﻮر و ﻇﻠﻢ، ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﻒ ﻛﺮدن زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻣﻮات و ﻣﺤﻴﺎه و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺎغﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ زﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ و ﭼﻨﺪﻳﻦ روﺳﺘﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد، ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم دﻻﺋﻞ را ﻫﻢ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
نمایش پرسش و پاسخ 51 : تعداد بازدید
پرسش :

آﻳﺎ وﻗﻒ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺟﻮر و ﻇﻠﻢ، ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﻒ ﻛﺮدن زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻣﻮات و ﻣﺤﻴﺎه و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺎغﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ زﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ و ﭼﻨﺪﻳﻦ روﺳﺘﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد، ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم دﻻﺋﻞ را ﻫﻢ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.پاسخ :

پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
در ﺻﺤﺖ وﻗﻒ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﺷﺮط اﺳﺖ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﻛﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ذﻳﺮﺑﻂ، واﷲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390