مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/عقاید
آخرین پرسش و پاسخ - عقاید

صیغه نذر را باید چگونه بخوانیم که صحیح باشد و آیا می‌توانیم نذر را ادا ننماییم؟

آيا توسّل و مؤثر دانستن غير خدا و شرک نيست؟

آيا بستن بخت دختران واقعيت دارد؟

منظور از پرستش خداوند با حرف چيست؟ آيا نماز و دعا هم حرف هستند؟

آيا خلقت ارواح قبل از ابدان می باشد؟

قضا و قدر الهی چه نقشی در زندگی ما مسلمانان دارد؟

نسبت به صحت بعضي از اصول دين شك و ترديد دارم ، چگونه اين مشكل را حل كنم؟

چرا شب قدر به این نام، ناميده شده است؟

چگونه شب قدر برتر ازهزار ماه است؟

آيا شب قدر در مناطق مختلف، يکي است؟

چرا با وجود اعتقادات صحيح، شاهد رفتارهايی هستيم كه در تضاد با اعتقادات دينی و مذهبی ما مسلمانان است؟ (علت ايجاد زاويه ميان اعتقادات دينی و مذهبی و رفتار ما در جامعه، چیست؟)

آيا توسّل به پيامبر و امامان(ع) و حاجت خواستن از آنان، مؤثر دانستن غير خدا و شرك نيست؟

مفهوم واقعى شفاعت چيست؟ و اقسام آن كدام است؟

آيا در معارف اعتقادي، حديث حجتيت دارد؟

کسانی که در کشورهای دیگر زندگی می کنند و اعتقادی به بحث امامت ندارند، به چیزهای دیگری مثل درخت متوسل می شوند و به هیچ عنوان اعتقادی به کار اشتباه خود ندارند و آن را درست می‌دانند. از...

در حال حاضر در جامعه بحث توسل به شکلی جا افتاده که امامان را مهربان‌تر از خدا می‌دانند . آیا این نوع توسل مورد تأیید اهل بیت است؟

آیا سرخ شدن سینه که حد شرعی برای آن تعیین شده اشکالی ندارد؟

از منظر امام شناسی آیا امام حسین(ع) بیشتر از اشک به لبیک ما احتیاج ندارند ؟

زیارت صرفاً برای مردگان است یا شامل زندگان هم می شود؟

اگر بپذیریم که قرار است برای امام حسین(ع) عزاداری کنیم . آیا بارزترین نماد عزاداری،سینه‌زنی است که ممکن است از لحاظ اجتماعی به شغل و کار مردم ضربه زند ؟

تبلیغات