مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/عقاید
آخرین پرسش و پاسخ - عقاید

صیغه نذر را باید چگونه بخوانیم که صحیح باشد و آیا می‌توانیم نذر را ادا ننماییم؟

آيا توسّل و مؤثر دانستن غير خدا و شرک نيست؟

آيا بستن بخت دختران واقعيت دارد؟

منظور از پرستش خداوند با حرف چيست؟ آيا نماز و دعا هم حرف هستند؟

آيا خلقت ارواح قبل از ابدان می باشد؟

قضا و قدر الهی چه نقشی در زندگی ما مسلمانان دارد؟

نسبت به صحت بعضي از اصول دين شك و ترديد دارم ، چگونه اين مشكل را حل كنم؟

چرا شب قدر به این نام، ناميده شده است؟

چگونه شب قدر برتر ازهزار ماه است؟

آيا شب قدر در مناطق مختلف، يکي است؟

چرا با وجود اعتقادات صحيح، شاهد رفتارهايی هستيم كه در تضاد با اعتقادات دينی و مذهبی ما مسلمانان است؟ (علت ايجاد زاويه ميان اعتقادات دينی و مذهبی و رفتار ما در جامعه، چیست؟)

آيا توسّل به پيامبر و امامان(ع) و حاجت خواستن از آنان، مؤثر دانستن غير خدا و شرك نيست؟

مفهوم واقعى شفاعت چيست؟ و اقسام آن كدام است؟

آيا در معارف اعتقادي، حديث حجتيت دارد؟

چندي پيش در برخورد با شخصي كه 20 سال سن دارد مسلمان است و به خدا ايمان دارد و اهل كتاب و مطالعه است متوجه شدم كه به دعا اعتقاد ندارد او معتقد است اراده خدا تغيير ناپذير است خدا سست...

اگر قضا و قدر الهي حتمي و جبري نيست پس چرا مي گوييم سرنوشت هر كس از همان ابتدا براي خداوند آشكار است و سرنوشت هر كسي از بدو تولد در پيشاني اش نوشته شده (توسط خداوند). با اعتقاد به اين...

سعادتمند يا شقاوتمند شدن اختيارى انسان، چگونه با قضا و قدر و علم خدا سازگار است؟

فرق قضا و قدر و سرنوشت چيست؟ اگر قضا و قدر در زندگي تأثير دارد، پس سرنوشت چه خواهد بود؟

با توجه به اينكه در شب قدر، مقدارت يك سال انسان تعيين مي‌شود حال اگر كسي در طول سال مريض شد و يا از قبل بيمار بود و بهبود نيافته‌، آيا دعا كردن براي شفا او به دليل اينكه تقدير او معين...

اگر خداوند چيزي را براي انسان خواست، ما نمي توانيم خواست خدا را برگردانيم . پس منظور ازامتحان الهي چيست ؟

تبلیغات