مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر
آخرین پرسش و پاسخ - قرآن و تفسیر

حرف "اً" در كلمه "كفواً" به چه معناست‌؟

در سوره مائده در مورد وضوء كه مي فرمايد: (و امسحو برءوسكم و ارجلكم ) ارجلكم عطف به كجاست ؟

قرآن کریم در سوره احزاب پيرامون نقش امام علی(علیه السلام) در جنگ احزاب چه می فرمايد؟

چه وقت "ما" به معناي "آن چه‌" و چه موقع به معناي "چيست‌" مي‌آيد; هم چنين "مَن‌" چه زماني به معناي "آن كه‌" و چه وقت به معناي "كيست‌" مي‌آيد؟ لطفاً در صورت امكان براي همةموارد، نمونة...

باتوجه به اين كه در زبان عربي كلمه پس از حرف استثنا منصوب است‌، چرا در دو آيه ذيل منصوب نيست‌؟ 1ـ بقره‌، 26 "...وَ مَا يُضِل‌ُّ بِه‌ِي‌َّ إِلآ الْفَـَسِقِين‌َ " و 2ـ بقره‌، 99 "...وَ...

مقام محمود مخصوص چه كساني است ؟

مـگـر مقام امامت بالاتر از رسالت است كه خداوند بر ابراهيم (ع ) منت مى گذارد ومى گويد تو را امام و رهبر مردم قرار دادم ؟

آيا مى توان تنوع فهم های قرآن را ناشى از اختلاف مبانى كسانى دانست كه در صدد فهم متون دينى مى باشند؟

ويژگي‌هاي انسان مسلمان مؤمن از ديدگاه قرآن چيست‌؟ و انسان مسلمان و مؤمن چه تفاوت‌هايي با انسان مسيحي مؤمن يا يهودي مؤمن دارد؟

ايمان به معناي گوناگوني در قرآن به كار رفته است‌، لطفاً در خصوص مخاطب اصلي در پيام قرآن به مؤمنان توضيح دهيد آيا گناهكاران از اهل اسلام نيز مشمول آن مي‌شود؟ (با توجه به تفاوت كه بين...

آيا امكان دارد چند فهم معتبر از قرآن کریم، و در عين حال مخالف با يكديگر داشته باشيم و همه ى آن ها مراد خداوند باشند اگر چنين است، آيا اين فهم ها در طول هم هستند يا در عرض هم؟ منشأ اختلاف...

بهترن مرد و زن از ديدگاه قرآن كريم كيست‌؟ لطفاً ويژگي مؤمنان واقعي را از نظر قرآن ذكر كنيد.

بر اساس آيات قرآن‌، انساني كه ايمان داشته و به آن عمل مي‌كند از چه مواهب بزرگي بهره‌مند مي‌شود؟

با توجه به اين كه قرآن كريم كتاب كامل الهى است و مخاطبانش تمام انسان ها از هر مليت و نژادى هستند، اگر همه بخواهند قرآن را بفهمند ـ با اين فرض كه همه متخصص دين شناس نيستند ـ بايد چه...

ايمان به هدف، بهترين انگيزه انجام وظايف است؛ قرآن در اين باره چه مي فرمايد؟

قرآن درباره ايمان و توبه در حال مرگ چه مى فرمايد ؟

آ يه « و ما ينطق عن الهو ي ان هو الا وحي يوحي» به چه معنا ست؟

معناي اصطلاحي تفسير با كدام‌ يك از معاني لغوي آن سازگارتر است؟

لطفاً اقسام تفسير علمي را بيان فرماييد؟

معيار صحيح تفسير علمي چيست؟

تبلیغات