مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/دوست و دوست یابی /به علت زود رنجي و رك گويي نمي توانم دوستان صميمي پيدا كنم مرا راهنمايي كنيد.
نمایش پرسش و پاسخ 351 : تعداد بازدید
پرسش :

به علت زود رنجي و رك گويي نمي توانم دوستان صميمي پيدا كنم مرا راهنمايي كنيد.پاسخ :

تحليل شما از علل ضعف در دوست يابي بسيار دقيق و روانكاوانه است و مي‌توان گفت كه تمام سرنخ‌هاي بررسي رفتار در نامه مورد اشاره قرار گرفته است. همانگونه كه خود اشاره كرده‌ايد مشكل عمده شما در موضوع ارتباط باديگران زود رنجي و رك گويي بوده است اين خصوصيت ريشه در دوران كودكي و رفتارهاي خانواده دارد كه البته تجزيه و تحليل آن با روشهاي علمي كاري سودمند است ولي آنچه كه از تحليل گذشته سودمندتر است شناخت آينده و اخذ تصميم صحيح براي وصول به اهداف است آدمي فقط ساخته محيط خانواده و اطرافيان نيست، بلكه ارادهانساني از عوامل بسيار مهمي است كه مي‌تواند همه گذشته‌ها را تحت تاثير قرار دهد و شرايط را دگرگون سازد. مهماراده كردن و خواستن است به نظر ما مشكل شما باور نداشتن خود است و از همين جهت در برخوردها احساسضعف كرده و همواره همان پيش ساخته ها، خود را نشان مي‌دهند. شما هيچ مشكلي جز باور كردن خود نداريد. چراخود را كمتر از ديگران مي‌بينيد؟ شما بحمداللّه‌ با اين استعداد كه داريد مي‌توانيد به گونه‌اي باشيد كه ديگران براي دوستي با شما مسابقه بدهند. بنابراين توصيه ما اين است كه خود را باور كنيد و به خود اعتماد داشته باشيد و با توكل بر خداوند براي ايده‌هاي خود تلاش كنيد.
توصيه‌ها:1- ارتباط خود را با خداوند محكم كنيد و با نماز و حتي بجاي آوردن نوافل و دعا پايگاه روحي خود را مستحكم‌تر سازيد.
2- در مجالس و محافل عمومي شركت كنيد و از اين بابت هيچ نگراني به خود راه ندهيد.
3- شب‌ها به هنگام آرامش در بستر اين جملات را با خود زمزمه كنيد من قادر هستم بر زود رنجي خود غلبه نمايم و آن را در هم بشكنم. من ايندشمن را از سر راه خود بر خواهم داشت و آن را نابود خواهم كرد. خداوند به من كمك خواهد كرد تا دوستاني خوب و صميمي پيدا كنم. البته ذكريك نكته نيز در پايان ضروري است و آن اينكه دوستيها همواره به سود انسان تمام نمي‌شود گرچه دوست خوب، بسيار خوب است ولي دوستبد نيز بسيار بد است. اميد آن داريم كه با درايت و خردمندي و هنري كه در شما سراغ داريم در روزهاي آينده شاهد ارتباط گرم و صميمي شما بادوستان خوبتان باشيم.
eporsesh.com