مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/دوست و دوست یابی /براي جذب دوست و پايداري دوستي، چه بايد كرد؟
نمایش پرسش و پاسخ 336 : تعداد بازدید
پرسش :

براي جذب دوست و پايداري دوستي، چه بايد كرد؟پاسخ :

در اين زمينه ميتوانيد به راه‌كارهاي زير توجه و عمل كنيد:
1- سعي كنيد در جمع دوستان همواره شركت كنيد، خصوصا جمعي كه شاداب و با نشاط هستند.
2- وقتي در جمع دوستان شركت كرديد علاوه بر شادابي كه از آن جمع مي‌تواني بگيري، سعي كن مهارت‌هاياجتماعي را نيز از آنها يادبگير، ياد گرفتن هيچ‌گاه عيب نيست، به نحوه ارتباط آنها با همديگر توجه كن و اين مهارت‌هارا يادبگير و سپس در رفتار خودت تمرين كن.
3- سعي كنيد در سلام كردن پيش‌قدم باشيد، يعني همين كه دوستي را از دور مشاهده كرديد قبل از اين كه او سلامكند شما اقدام به سلام كنيد.
4- به سلام تنها اكتفا نكنيد، بلكه جلو برويد و به او دست بدهيد و كمي با او خوش و بش كنيد و تا او دست شما رارها نكرده دست خود را از او نگيريد. هنگامي كه دست مي‌دهيد با دوستانتان ارتباط كلامي و ارتباط چشمي نيز برقراركنيد، اين طور نباشد كه دست بدهيد ولي به آسمان نگاه كنيد.
5- از انزوا و تنهايي مگر در مواقع ضروري اجتناب كنيد.
6- هر روز نيم ساعتي ورزش كنيد.
7- هرگاه احساس كسالت مي‌كنيد يك دوش بگيريد و بعد يك نوشيدني مصرف كنيد.
8- سعي كنيد براي استمرار دوستي با ديگران، هديه‌اي ولو كوچك به آنها اهداء كنيد.
9- هنگامي كه دوستانتان دچار مشكلي شده‌اند حتما به كمك آنها بشتابيد، اگر بيمارند عيادت كنيد و اگر مشكلديگري دارند به آنها كمك كنيد.
10- سعي كنيد تعدادي جك و داستان يا لطيفه‌هاي نغز و شيرين در دفترچه‌اي يادداشت كنيد كه هميشه چندمورد آن را خوب بلد باشيد و در جلسات دوستانه آنها را متناسب با جلسه تعريف كنيد و خلاصه سعي كنيد در آنجلسات دوستانه ايفاي نقش كنيد.
eporsesh.com