مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/ تربیت و مشاوره/دوست و دوست یابی /چگونه مي توان در ميان ما دانشجويان دوستان حقيقي را انتخاب نمود؟
نمایش پرسش و پاسخ 320 : تعداد بازدید
پرسش :

چگونه مي توان در ميان ما دانشجويان دوستان حقيقي را انتخاب نمود؟پاسخ :

دوستي نمودن و انتخاب دوست شرائطي دارد كه اگر آن شرايط رعايت گردد دوستان حقيقي از دوست ناباب و غيرحقيقي بازشناخته مي‌شوند لذا به شرايط دوست و راههاي تشخيص دوست حقيقي در كنار يكديگر مي‌پردازيم:
دوست خوب آن است كه:
ـ ديدن او ياد خداوند را در دل شما زنده سازد.
ـ عمل و كردارش شما را به سوي اعمال نيك و خير دعوت كند.
ـ سخن گفتنش به علم و دانش شما بيافزايد.
ـ رعايت تقوي و زهدورزي او شما را از كارهاي بد و زشت باز دارد.
ـ شيوه زندگي‌اش به شما آئين زندگي بيآموزد.
ـ به هنگام بي‌نيازي و فقر و در حالت برتري و فرودستي شما را ترك نكند امام باقر(ع) مي‌فرمايند بدترين دوستان شما افرادي هستند كه بهنگام بي‌نيازيت دوستي تو و تو را حفظ كند ولي در وقت نياز و تنگدستي رها سازد.
ـ گويند كه دوست را بهنگام سفر و عصبانيت بايد آزمود كه آيا در سفر خواسته خود را دنبال مي‌كند يا خدمت به دوستان را و در وقت عصبانيت زبان به بدگويي و ناسزاگويت مي‌گشايد يا نه آنگاه بايد او را امتحان نمود و سپس...
ـ ميزان پايبندي دوست به ارزشهاي الهي و انساني معيار دوستي است لذا انساني كه به آئين اسلام (همانند نماز، روزه و طهارت ديده و دل و...) و مقررات انساني (همانند وفاي به عهد، گذشت، ايثار، گشاده‌روئي و گشاده‌دستي و...) پايبند نيست سزاوار دوستي نمي‌باشد و او رارندي ناجوانمرد بيشتر نمي‌توان ناميد.
ـ از ديگر معيارهاي دوست خوب آن است كه حتي بهنگام حاضر نبودن دوست از او دفاع كند يعني به ديگران اجازه ندهد بهنگام نبودش در حقش بي‌حرمتي نمايند و آبرو و حيثيت او را پايمال كنند و يا به مال و ثروت و... او خيانت نمايند.
اميدواريم با بكارگيري معيارهاي فوق دوستي سزاوار و شايسته برگزيده و آنگاه كه او را دوستي حقيقي يافتيد دوستي با او را لحظه‌اي فراموش نكنيد چه دوست خوب پيدا كردن سخت است و سخت‌تر از آن نگهداشتن دوست و پاي فشردن بر دوستي قبلي است. پر واضح استكه تخلّف دوست از آئين دوستي و سبك مهرورزي موجب تخلّف شما نيست و نمي‌شود تا به تلافي روي آوريد چه در همه حال دوستي نمودن خوب است ولي هر شخصي را دوست برگزيدن سزا نيست.
eporsesh.com